Resultaten van de school

Resultaten van de school

De Winford basisschool wordt regelmatig bezocht de Onderwijsinspectie. Winford heeft op al haar scholen steeds een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie.

De Onderwijsinspectie toetst de kwaliteit van het onderwijs op onze basisscholen op de volgende onderdelen:

  1. Leerstofaanbod: Het leerstofaanbod bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. 
   Winford maakt gebruik van meerdere methodes voor lezen, taal en rekenen. Overkoepelend wordt gewerkt met de onderwijsfilosofie van De Noordwijkse Methode. Hierdoor kan de inzet van de materialen afgestemd worden op de individuele behoeftes van elk kind. Bovendien sluit het leerstofaanbod zeer goed aan op het voortgezet onderwijs
  2. Leertijd: De leerlingen krijgen voldoende tijd zich het leerstofaanbod eigen te maken
   Winford biedt de kinderen meer lesuren aan dan standaard gebruikelijk in het Nederlandse basisonderwijs.
  3. Pedagogisch klimaat: Het pedagogisch handelen van de leraren – het schoolklimaat- leidt tot een leeromgeving die volgens maatschappelijk breed gedragen uitgangspunten veilig en motiverend is. 
   Er zijn duidelijke gedragsregels op de basisschool van Winford. Deze zijn vormgegeven vanuit positieve uitgangspunten. Er is wekelijks tijd ingeruimd voor les in persoonlijke en sociale vaardigheden.
  4. Didactisch handelen: Het didactisch handelen van leraren ondersteunt het leren van leerlingen. 
   Voor elk kind wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Hierin komen zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten aan bod.
  5. Volgen van de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen:
   Wekelijks wordt getoetst of de kinderen de gestelde leerdoelen beheersen. Daarnaast werkt Winford met het leerlingvolgsysteem van CITO. Ook wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht en wordt er gebruik gemaakt van reflectieformulieren waarin kinderen hun leerproces zelf inzichtelijk kunnen maken.
  6. Leerlingzorg: Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen passende zorg en begeleiding. 
   Er is veel kennis van zorgmogelijkheden aanwezig bij de docenten. Daarnaast wordt er samengewerkt met een aantal experts op het gebied van onder andere pedagogie, psychologie en Remedial Teaching.
  7. Leerresultaten: Door de persoonlijke benadering op Winford blijken veel kinderen hogere leerresultaten te behalen dan op grond van eerdere toetsgegevens op andere scholen verwacht zou kunnen worden. 
  8. Kwaliteitszorg: De school zorgt voor behoud of verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
   De docenten van onze basisschool voldoen aan alle bevoegdheden en zijn allen geregistreerd in het lerarenregister. Dit betekent dat alle docenten jaarlijks bijscholing volgen ter verbetering van de onderwijsvaardigheden en de onderwijspraktijk.