Zijn kosten van een particuliere school aftrekbaar?

Zijn kosten van een particuliere school aftrekbaar?

Kosten VWO-opleiding aan particuliere school waren aftrekbaar

7 oktober 2011 

Samenvatting

Rechtbank Arnhem heeft onlangs de aftrek toegestaan van scholingsuitgaven van een VWO-scholiere aan een particuliere school. Het is volgens de rechtbank niet noodzakelijk dat de opleiding met het oog op een op dat moment al vaststaande concrete vervolgopleiding wordt gevolgd. Het is al voldoende dat de kosten met het oog op een - nog te bepalen- vervolg(beroepsopleiding) in zijn algemeenheid worden gemaakt en aannemelijk is dat de opleiding niet is gevolgd uit puur persoonlijke interesse. De inspecteur stelde zich op het standpunt dat een opleiding in (direct) verband moet staan met een concrete en specifieke vervolgopleiding. De rechtbank wees dat af. Dat standpunt vindt geen steun in de wetsgeschiedenis en rechtspraak.

Volledig artikel 

Kosten die men maakt om nieuwe kennis op te doen of bestaande kennis te verdiepen, zijn onder voorwaarden aftrekbaar als scholingsuitgaven. De uitgaven komen in beginsel voor aftrek in aanmerking als men aan een opleiding begint met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Als men een opleiding volgt om persoonlijke redenen of om vergroting van de persoonlijke uitrusting, dan bestaat echter geen recht op aftrek. Scholingsuitgaven zijn (in het jaar 2011) aftrekbaar voor zover deze hoger zijn dan € 500 en niet hoger zijn dan € 15.000. Over de belangrijkste (aanvullende) voorwaarden voor de aftrek van scholingsuitgaven kunt u meer lezen in de uitspraak van de rechtbank d.d. 15 september 2011.

Rechtbank Arnhem heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of een VWO-scholiere aan een particuliere school recht had op aftrek van scholingsuitgaven. De zaak was vereenvoudigd weergegeven als volgt.
 
Een 16-jarige scholiere had in 2007 een VWO-opleiding gevolgd aan een particuliere school. Zij had in 2007 een bedrag van in totaal € 16.675 aan studiekosten betaald aan die school. In haar aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2007 trok zij het maximumbedrag van € 15.000 aan scholingsuitgaven af. Bij het regelen van de aanslag inkomstenbelasting voor 2007 corrigeerde de inspecteur echter deze aftrekpost en stelde het belastbare inkomen uit werk en woning over dat jaar vast op nihil. De zaak kwam voor Rechtbank Arnhem.
 
De rechtbank verklaarde het beroep van de scholiere tegen de aanslag inkomstenbelasting over 2007 niet-ontvankelijk omdat die aanslag niet tot een lager belastbaar bedrag kon worden vastgesteld. Daardoor had de scholiere op dit punt (formeel) geen belang meer bij haar beroep. De scholiere had wel op een ander punt belang bij haar beroep, namelijk bij de vaststelling van de niet in aftrek gebrachte scholingsuitgaven. Daardoor kon de rechtbank het geschil toch inhoudelijk beoordelen, omdat de scholiere met deze beschikking in de toekomst wellicht wel een bedrag aan scholingsuitgaven als aftrekpost in aanmerking kan nemen.
 
De rechtbank nam voor zijn uitspraak drie arresten van de Hoge Raad uit de jaren tachtig als uitgangspunt waarin de Hoge Raad aftrek had toegestaan. Een steeds terugkerend element in deze arresten was dat sprake was van een algemeen vormende opleiding of cursus die voorafging aan een studie of beroepsopleiding. 
 
In deze arresten zag de rechtbank aanleiding om de kosten van de VWO-scholiere voor het geclaimde bedrag van € 15.000 toch aan te merken als scholingsuitgaven. Het was volgens de rechtbank niet noodzakelijk dat de opleiding met het oog op een op dat moment al vaststaande concrete vervolgopleiding werd gevolgd. Het is al voldoende dat de kosten met het oog op een - nog te bepalen- vervolg(beroepsopleiding) in zijn algemeenheid worden gemaakt en aannemelijk is dat de opleiding niet is gevolgd uit puur persoonlijke interesse.
 
De inspecteur had voor de rechtbank gesteld dat een opleiding in (direct) verband moet staan met een concrete en specifieke vervolgopleiding. De rechtbank wees dat standpunt echter af. Dat standpunt vindt geen steun in de wetsgeschiedenis en rechtspraak.
De rechtbank verklaarde het beroep van de VWO-scholiere gegrond en stelde de beschikking ‘Vaststelling niet in aanmerking genomen persoonsgebonden aftrek’ vast op € 15.000.

Bron: Rechtbank Arnhem, 15-9-2011, nr. 11/24 (gepubliceerd 4-10-2011).

Lees hier de hele uitspraak van de rechtbank Arnhem.Terug naar Nieuws Gepubliceerd: 01-11-2011