Profiel van de school

Profiel van de school

De leerlingen volgen een intensief ochtendprogramma waarin zij voornamelijk werken aan rekenen en taal. In de middagen wordt aan de zaakvakken gewerkt, soms vanuit een overkoepelend thema dat aansluit op de kerndoelen zoals deze zijn vastgesteld door de overheid. Naast inhoudelijke kennis ontwikkelen de kinderen veel denkstrategieën en vaardigheden. Hierbij kun je denken aan onderzoekvaardigheden, perspectief nemen, creatief denken, verbanden leggen en waardebepaling. De verschillende werkvormen die gebruikt worden zorgen er voor dat de leerlingen zich op allerlei gebieden kunnen bekwamen en de ruimte krijgen om hun persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onze school volgt hiermee de richtlijnen van de Noordwijkse Methode.

Kleine klassen met maximaal 12 leerlingen

Kleinschaligheid is de belangrijkste pijler van ons succes. Onze docenten kunnen hierdoor echt leerlinggericht lesgeven. In de lessen heerst een rustig en ontspannen klimaat waarin iedere leerling geconcentreerd kan werken.

Veel persoonlijke aandacht en maatwerk in het leren

Of uw kind nu behoefte heeft aan structuur of juist aan een wat lossere aanpak, op een praktische manier wil leren of juist graag in de boeken duikt, snel is afgeleid of zich graag vastbijt in een onderwerp: door de individuele benadering biedt Winford een persoonlijk en effectief leertraject voor leerlingen met de meest uiteenlopende onderwijsvragen. Voor elk kind is er ruimte voor een persoonlijk programma afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling. De materialen en methodes waarmee we werken worden op maat toegesneden om ervoor te zorgen dat uw kind zo optimaal mogelijk de volgende stappen in zijn of haar ontwikkeling kan zetten. Aandacht is een belangrijk begrip binnen Winford. Aandacht van de docent voor de kinderen, aandacht van de kinderen voor de docent, aandacht van het kind voor zichzelf en zijn of haar leren, aandacht van de kinderen voor elkaar, aandacht voor de omgeving, en aandacht van en voor de ouders. Deze aandacht is essentieel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Structuur en Vrijheid

Het onderwijs op Winford wordt gegeven in een heldere structuur. Binnen deze structuur is er een sterke gerichtheid op het belang van het kind. We bieden een omgeving waarbinnen de leerlingen de vrijheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan een veilig klimaat en een huiselijke sfeer van plezier, respect en vertrouwen.

Aandacht voor studievaardigheid

Winford besteedt ruim aandacht aan de juiste studietechnieken en planningsvaardigheden, het grondig analyseren en samenvatten van teksten en het scheiden van hoofd- en bijzaken. Zo halen leerlingen meer rendement uit hun talent.

Je eigen talenten ontwikkelen

Kinderen krijgen op Winford de ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen erachter komen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, zodat ze leren om tijdens hun leven (studie)keuzes te maken die bij hen passen. We helpen kinderen inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke eigenschappen en deze in te zetten om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Extra aandacht voor de kernvakken taal en rekenen

Goede taal- en rekenvaardigheden bieden kinderen de basis waarmee zij hun verdere schoolloopbaan succesvol kunnen vormgeven. We werken met de modernste methodes en vullen deze aan met allerlei extra materialen die zijn toegespitst op de leerbehoefte van elk individueel kind.

Brede algemene ontwikkeling

Naast de vaste kennisonderdelen rekenen, taal en Engels en persoonlijke en sociale vaardigheden komen kinderen op Winford in aanraking met uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen: van ruimtevaart tot muziek, van kunstgeschiedenis tot ondernemerschap. Er wordt regelmatig projectmatig en thematisch gewerkt.

Persoonlijke en sociale vaardigheden

Je kunt pas goed leren als je echt lekker in je vel zit. Daarom besteden we ruim aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. Dit is in al de lessen verweven en er wordt ook wekelijks expliciet tijd ingeruimd om deze vaardigheden te leren. Hierbij kun je denken aan samenwerken, luistervaardigheden, studievaardigheden, conflicten oplossen, leren keuzes maken en je mening verwoorden. De structurele aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden geeft kinderen een voorsprong voor de rest van hun leven.

ICT

Op Winford leren de kinderen met ICT: Dit houdt in dat we ICT programma’s gebruiken ter ondersteuning van vakken als taal, rekenen en spelling. Daarnaast leren kinderen over ICT: We leren de kinderen computervaardigheden zoals Word, Excel, Prezi en Powerpoint. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan internet en social media. We streven ernaar om elk jaar een paar projecten te organiseren waar kinderen op een praktische manier omgaan met ICT: bijvoorbeeld leren websites bouwen, programmeren, films maken en monteren en dergelijke.

De buitenwereld binnen de school

Kinderen moeten al op de basisschool leren hun weg te vinden in onze samenleving, met de bijbehorende normen en waarden. Winford zoekt actief contact met de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld zorginstellingen voor bejaarden, bedrijven en evenementen in de directe omgeving van de school. Kinderen bezoeken het atelier van een kunstenaar, gaan naar het Anne Frank museum, zetten bedrijfjes op voor een goed doel, krijgen een gastles over geld door Van Lanschot bankiers, zamelen voedsel in voor de voedselbank, doen een ruimtevaartproject met André Kuipers, etc.