Basisonderwijs

Basisonderwijs

Bij Winford zit uw kind in een kleine groep. Hierdoor heeft de leerkracht veel aandacht voor zijn of haar individuele ontwikkeling. Ideaal, want zo kan uw kind zich ontplooien op een tempo dat bij hem of haar past.  

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

Uw kind centraal 

Uw kind heeft talenten, maar soms komen die in een grote groep niet tot bloei. Winford basisonderwijs helpt leerlingen te presteren op hun eigen, echte niveau. Is uw kind hoogbegaafd of heeft hij of zij een achterstand opgelopen door bijvoorbeeld dyslexie? Ook dan biedt Winford uitkomst, omdat onze betrokken leerkrachten elk kind op maat begeleiden. In slechts een jaar tijd is vaak al een enorme vooruitgang te merken! Ook niet onbelangrijk: onze groepen zijn weliswaar klein, maar altijd groot genoeg voor uw kind om vriendschappen te sluiten.   

Wat onderscheidt Winford van andere basisscholen? 

Naast de wettelijk verplichte vakken biedt Winford meer. Zo vullen we de kennis die uw kind in de les opdoet aan met excursies. Waar veel scholen worstelen met het vol krijgen van het verplichte aantal lesuren, krijgt uw kind bij Winford meer onderwijstijd, omdat er weinig lesuitval is. De lessen worden ingevuld op maat. Dat betekent dat de instructie, begeleiding en opdrachten 'waar het kan' aangepast zijn aan de leerbehoefte van uw kind.  

Ontwikkeling en voortgang 

De ontwikkeling van uw kind begeleiden we met een persoonlijk ontwikkelplan. Dit plan stellen we samen met u en uw kind op, omdat we het belangrijk vinden om de lijntjes tussen school en thuis kort te houden. In het ontwikkelplan staat wat uw kind al goed kan, waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. Het gaat hierbij niet alleen om cognitieve doelen, maar ook om sociaal-emotionele doelen.

We volgen de voortgang van uw kind ook door middel van methode-onafhankelijke toetsen van het Cito Volgsysteem. Voor de kleuters maken we hiervoor gebruik van de observatielijsten van het volgsysteem KIJK. Verder krijgt uw kind twee keer per jaar een rapport mee naar huis met daarop onder meer de cijfers voor elk vak.  

Na de basisschool 

Winford basisonderwijs bereidt uw kind zo goed mogelijk voor op de middelbare school. Door de intensieve en persoonlijke begeleiding kan hij of zij mogelijk naar een hoger schoolniveau dan eerder werd verwacht.  

Uw kind kan na de basisschool van Winford doorstromen naar een reguliere middelbare school of naar het voorgezet onderwijs bij Winford. Onze docenten van de basisschool en de middelbare school werken samen aan een 'warme overdracht' van elk kind. De leerlijn die op de basisschool is begonnen, stopt dus niet na groep 8. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Kleine Klassen
Kleinschaligheid
Aandacht
Creativiteit
Basisonderwijs

U kunt voor ons basisonderwijs terecht op deze Winford scholen:

Winford Amsterdam

Winford Apeldoorn

Winford Arnhem

Winford Breda

Winford Den Haag

Winford Leiden

Winford Rotterdam

Winford Utrecht

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

"Trots op mijn leerlingen"

Tiuri, leerkracht van onze basisschool in Leiden vertelt wat hem trots maakt op zijn leerlingen.

 

Praktische informatie

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool Groep 3-8  €22.700 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.900 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €32.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.900
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage

Persoonlijk ontwikkelplan op maat
De ontwikkeling van uw kind volgen we via een persoonlijk ontwikkelplan. In dit ontwikkelplan staat beschreven wat uw kind op dit moment beheerst en waar het de komende periode aan gaat werken en op welke manier. De ontwikkelplannen bevatten zowel cognitieve doelen (met name op gebied van taal en rekenen) als sociaal-emotionele doelen.

De drie-stap benadering
Winford kiest voor een brede aanpak van de zorg en gebruikt diverse interventie-instrumenten. Zo krijgt een kind met een rekenprobleem niet zomaar meer van hetzelfde om te oefenen. We trachten juist de stof vanuit andere invalshoeken te benaderen en de kwaliteiten van het kind daarbij als uitgangspunt te nemen.

Wekelijks houden de docenten de vorderingen van de leerlingen nauwgezet bij. Voor de toetsing gebruiken we de toetsen vanuit de methodes waarmee we werken. Daarnaast wordt er drie keer per jaar een toets van het CITO volgsysteem afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke-toetsen, die meten welk niveau uw kind beheerst op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden.

De thema’s van het middagonderwijs worden afgesloten met een kennistoets en een persoonlijke opdracht van de leerling.

Voor de kleuters maken wij gebruik van de observatielijsten van het volgsysteem KIJK.

Het rapport/portfolio

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport/portfolio mee naar huis. Hierin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van uw kind voor alle vakken. Dit rapport wordt uitgereikt naast de ontwikkelplannen voor elk kind, die elke 6-8 weken met de ouders besproken worden.

In het rapport vindt u:

 • Cijfers voor de basisvakken taal, spelling, lezen en rekenen.
 • Cijfers en/of een beoordeling van de zaakvakken.
 • Een overzicht van de CITO scores.
 • Een overzicht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind door de docent.
 • Een zelfreflectie van uw kind op zijn/haar sociaal en emotioneel functioneren.
 • Een beschrijving van de leerdoelen waaraan uw kind de komende tijd gaat werken.
 • Een verslag van het rapport/portfoliogesprek dat de docent met uw kind heeft gevoerd.

Wanneer er tussentijds bijzonderheden zijn die u met de leerkracht van uw kind wilt bespreken, kunt u altijd een afspraak maken of bellen met de docent. Omgekeerd zal de docent van uw kind altijd contact met u opnemen als er op school bijzonderheden zijn die directe aandacht vragen.

De entree-toets en de Eind CITO

In groep 7 wordt de Entreetoets van CITO afgenomen. Dit is een overkoepelende toets, die inzichtelijk maakt welke ontwikkelingsgebieden van uw kind nog aandacht behoeven.

In groep 8 doen de kinderen de Eind CITO. Deze toets meet het leerniveau van uw kind en geeft een indicatie voor het vervolgonderwijs. De uitkomst van deze CITO eindtoets, in combinatie met het advies van de groep 8 docent, wordt gebruikt voor de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs.

De klasgrootte bij Winford is gemiddeld 8 leerlingen, maar altijd maximaal 12. 

Goede samenwerking in de driehoek ouder-docent-leerling betekent veel in de ontwikkeling van de leerling. Wij hechten er daarom ook veel waarde aan op een persoonlijke manier met de ouders te communiceren. Dat betekent dat er naast de wekelijkse nieuwsbrief, de rapporten en de tweemaandelijkse bespreking van de vorderingen ook tijd is voor een informeel gesprekje, na afloop van school. Zo blijft u nauw betrokken bij het plezier en de progressie van uw zoon of dochter.

Een vloeiende overgang naar de brugklas door onderwijs op maat
Op onze basisschool proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Door de intensieve aandacht en de leerprogramma’s op maat kunnen kinderen vaak naar een hoger schoolniveau dan wellicht eerder werd gedacht.

Er is een doorlopende leerlijn tussen onze basisschool en het Winford Voortgezet Onderwijs.
In onze brugklassen krijgen kinderen extra begeleiding voor de vakken waar zij wellicht nog moeite mee hebben. Hierbij werken onze basisschooldocenten en voortgezet onderwijs docenten samen. Ongeveer de helft van de kinderen stroomt dan ook door van onze Winford basisschool naar onze school voor Voortgezet Onderwijs. De andere helft stroomt door naar reguliere scholen voor Voorgezet Onderwijs. Ook hier is een prima aansluiting tussen onze basisschool en het reguliere Voortgezet Onderwijs.

Hoe verloopt de keuze voor het vervolgonderwijs voor uw kind?
Het laatste jaar basisonderwijs, groep 8, staat in het teken van de keuze voor het vervolgonderwijs. Wij nodigen de ouders van alle leerlingen uit voor een algemene voorlichting over de mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de regio. Daarna nodigen we de ouders opnieuw uit, maar nu voor een persoonlijk gesprek over het advies betreffende het vervolgonderwijs. Bij dit advies gaat het natuurlijk in de eerste plaats om het niveau van de leerprestaties maar ook om andere factoren zoals nauwkeurigheid, leertempo, doorzettingsvermogen en concentratie. Ons uitgangspunt is te komen tot een gezamenlijk gedragen advies op basis van dit complete beeld. Daar waar dat in een enkel geval niet mogelijk blijkt, volgen we met ons advies de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs.

Hoe ziet een schoolweek van de basisschool eruit

 

Een ochtendprogramma met vaste basisbouwstenen
Tijdens het ochtendprogramma werken de kinderen aan het leren en versterken van hun basisvaardigheden. Hieronder verstaan wij; rekenen, taal, spelling en lezen, ICT, Engels, en persoonlijke en sociale vaardigheden.

Een middagprogramma gericht op een brede algemene ontwikkeling
De middagen worden grotendeels gevuld door de zaakvakken, met lessen om de algemene ontwikkeling van de kinderen te vergroten. Naast methodes voor alle vakken, werken we regelmatig projectmatig. Hierbij worden vanuit een thema verschillende vakken geïntegreerd aangeboden. De volgende vakgebieden komen aan bod:

Wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, actualiteiten, wereldgodsdiensten
Biologie: mens en natuur
Techniek: constructie, ICT, natuurkunde en scheikunde
Expressie: muziek, theater, kunst en kunstgeschiedenis
Sport
En indien de faciliteiten het mogelijk maken; Koken

De basisvakken uit de ochtend komen bij deze vakken in toegepaste vorm terug. Zo wordt bijvoorbeeld begrijpend lezen geoefend met geschiedenis-teksten. Met name tijdens de middagen wordt er regelmatig samengewerkt tussen onze school en de buitenwereld in de vorm van gastlessen en excursies door vak-experts, ouders, bedrijven en musea.

Sportles
Elke week krijgen alle kinderen van onze basisschool sport van onze vakdocent. Deze sportlessen vinden plaats in een gymzaal nabij ons schoolgebouw. Met mooi weer kunnen de sportlessen ook buiten plaatsvinden. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een andere sportles gegeven, bijvoorbeeld bij een sportvereniging of in het zwembad. De kinderen nemen sportkleding mee van huis.

Expressievakken
Wekelijks wordt er aandacht besteed aan kunst en cultuur. Dit doen we in de vorm van projecten, die door gespecialiseerde vakdocenten gegeven worden. Hierbij kunt u denken aan kunstgeschiedenis en vormgeving, fotografie, theaterles, muziekles met zang en instrumenten.

Engelse les
Alle kinderen krijgen twee keer per week Engels van onze vakdocent.

ICT op school
Werken op de computer maakt deel uit van het onderwijs op Winford. Kinderen mogen dagelijks hun laptop meenemen. Ze krijgen wachtwoorden waarmee zij ook thuis aan hun schoolwerk verder kunnen werken. Mobiele telefoons mogen tijdens de lesuren niet gebruikt worden voor privégebruik.

Overweegt u om uw zoon of dochter aan te melden op Winford of wilt u alleen meer informatie over ons onderwijs? Wij helpen u graag om tot de beste keuze te komen.

Tijdens een persoonlijke informatiegesprek kunt u vertellen wat uw wensen zijn en welke bijzonderheden voor uw kind van belang zijn. Wellicht zijn er leer- of gedragsproblemen waarmee rekening gehouden moet worden. Wij zullen proberen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kunnen wij u de school laten zien en vertellen wat de mogelijkheden van ons onderwijs zijn voor uw kind. Ook kunnen we u tijdens dit gesprek uitleggen hoe onze startprocedure eruit ziet.

Meelopen en aannameprocedure
In overleg met de leerkracht waarbij het kind in de klas komt, wordt een “wen”afspraak gemaakt. Gestreefd wordt om uw kind minstens een week proef te laten draaien. Deze periode kan verlengd worden als wij twijfels hebben of Winford de juiste school is voor uw kind. Tijdens de wenperiode wordt dagelijks kort feedback aan u gegeven over het verloop van de dag. Aan het einde van de wenperiode wordt een afspraak gemaakt voor een evaluatie.

Op basis van de kennis vanuit de rapporten, de gegevens van de vorige school en de wenperiode wordt aangegeven waar eventuele ontwikkelpunten liggen en wat Winford wel of niet kan bieden. Winford maakt met u afspraken over uw wensen en verwachtingen en de mogelijkheden die Winford biedt om hieraan te voldoen. Dit wordt vastgelegd in een startdocument dat u ook per mail ontvangt. Er wordt na uw goedkeuring contact opgenomen met de vorige school van de nieuwe leerling om een overdracht te vergemakkelijken.

Tot slot vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen en verwelkomen wij graag een nieuwe leerling bij ons op school.