Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Winford College. In onze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op www.winford.nl aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van alle informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt dan wel misbruikt. U mag de informatie van deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het geldende recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winford is het niet toegestaan fotomateriaal, tekst of andere materialen van onze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Winford (tenzij anders aangegeven).

Geen garantie op juistheid

Voor de lesgelden en overige prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst dan wel contract met Winford te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om artikelen op deze website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Winford aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Winford op deze pagina.