Prebrugklas

Prebrugklas

Uw kind rondt groep 8 af, maar is nog niet klaar voor de brugklas. Nog een jaar groep 8 is geen optie, maar een jaar Prebrugklas wel! Dit krachtjaar als springplank naar betere leerresultaten geeft uw kind de tijd en begeleiding die het nodig heeft.

Pas uw cookie-voorkeuren aan om deze video te bekijken

Voor wie is de Prebrugklas?

Er zijn veel verschillende redenen waarom een kind na groep 8 nog niet klaar is voor de middelbare school. Uw kind heeft bijvoorbeeld een achterstand op het gebied van rekenen of taal, is nog erg jong of speels, heeft sociaal-emotioneel ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, of scoort laag op de Cito-toets terwijl het IQ iets anders voorspelt. Dan kan de Prebrugklas een geschikte keuze zijn. In de Prebrugklas krijgt uw kind in een kleine groep de essentiële aandacht en begeleiding bij het ontwikkelen van juist díé punten die nodig zijn om wél succesvol te zijn in de brugklas.

De inhoud van het Prebrugklasjaar

De Prebrugklas combineert het veilige van de basisschool met het uitdagende van de middelbare school:
• Uw kind verstevigt de kennis en vaardigheden van spelling, begrijpend lezen, woordenschat en rekenen. Deze basisvakken doceert de mentor.
• Uw kind maakt kennis met een aantal vakken van de middelbare school. Docenten van het voortgezet onderwijs geven les in Engels, wiskunde, techniek, wereldoriëntatie en informatica. Ook kan uw kind voor een tweede moderne vreemde taal of Latijn.
• Uw kind gaat met de mentor aan de slag met de eigen ontwikkeling en studievaardigheden. Hier komen sociale vaardigheden, presentatievaardigheden, plannen en structureren aan bod.

Ontwikkeling en voortgang

Winford vindt korte lijntjes tussen school en thuis belangrijk. Daarom maakt de mentor samen met u en uw kind een ontwikkelplan. Hierin staat wat uw kind al goed kan, aan welke punten de komende periode gewerkt moet worden en op welke manier. We hebben daarbij niet alleen aandacht voor cognitieve doelen, maar ook sociaal-emotionele doelen. Na zes tot acht weken evalueert de mentor het ontwikkelplan met u en uw kind en wordt er een nieuw ontwikkelplan opgesteld. Zo zorgen we voor een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Na de Prebrugklas

Uw kind sluit de Prebrugklas af met de Cito Eindtoets. Op basis van de resultaten van de Eindtoets en de ontwikkeling van uw kind gedurende het schooljaar, geeft de mentor een nieuw niveau-advies voor de middelbare school. Uw kind stroomt door naar de brugklas van een reguliere middelbare school of naar de brugklas van Winford. Soms heeft een leerling zich in het Prebrugklasjaar zo sterk ontwikkeld dat hij of zij kan instromen in de tweede klas van Winford.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij Winford?

Wij houden van een persoonlijke benadering. Wanneer u een terugbelafspraak maakt of een rondleiding aanvraagt, dan nemen wij op korte termijn contact met u op. 

Mocht u zich liever eerst inlezen, dan nodigen wij u uit om een brochure aan te vragen.

Maak een terugbelafspraak

Vraag een brochure aan

Plan een persoonlijke rondleiding

Zelfvertrouwen
Aandacht
Kleine Klassen
Kleinschaligheid
Studievaardigheden

U kunt voor onze Prebrugklas terecht op deze Winford scholen:

Winford Amsterdam

Winford Breda

Winford Den Haag

Winford Leiden

Winford Rotterdam

Zelfvertrouwen krijgen

Faalangst

Faalangst is naast dyslexie een vaak genoemde reden voor een leerling om voor Winford te kiezen. Onze docenten helpen uw kind zelfvertrouwen op te bouwen of te vergroten door veel aandacht te geven in de kleine klassen, rust en structuur te bieden en te helpen bij het maken van een goede studieplanning. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele kant. Stap voor stap helpen we uw kind met onder andere succeservaringen de zelfstandigheid te vergroten. Ook onze aanpak van toetsen wordt daarop afgestemd.

Praktische informatie

De aanmelding op Winford verloopt in vier stappen:

 1. U neemt contact op met Winford en maakt een afspraak voor een oriënterend gesprek met de
  directeur, liefst samen met uw kind.
 2. In dat gesprek worden een of twee meeloopdagen en het startonderzoek gepland. Ook geven we graag een rondleiding door de school om u de sfeer te laten proeven.
 3. Naar aanleiding van het startonderzoek en de ervaringen bij het meelopen worden de persoonlijke
  leer- en ontwikkeldoelen opgesteld.
 4. Bij overeenstemming over de leerdoelen vindt de inschrijving plaats

Geen huiswerk maar schoolwerk

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij zelfstandig aan opdrachten (leren) werken. Op Winford wordt uw zoon of dochter door de docenten begeleid in het maken van het huiswerk dat zij meekrijgen. Uw kind maakt het huiswerk in de les of in studie-uren tussen de lessen door. Dit gebeurt onder toezicht van een docent of huiswerkbegeleider. En als uw kind hierbij meer structuur en hulp nodig heeft, bieden wij maatwerk: van huiswerk maken bij de docent tot huiswerkbegeleiding na de lessen. Juist ook voor die leerlingen die hun huiswerk beter op school kunnen maken, omdat ze er thuis niet toe komen. Als uw kind het prettig vinden en het aankan, doet hij of zij het huiswerk gewoon thuis. Zo zorgen wij ervoor dat huiswerk maken nooit een probleem is. Het huiswerk is overzichtelijk terug te vinden voor u en uw kind via het leerlingvolgsysteem.

Hulp bij leerproblemen

Onze docenten zijn opgeleid om uw kind met eventuele leerproblemen snel en adequaat te begeleiden. Leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie of faalangst worden vaak in de les al over verschillende drempels heen geholpen. De juiste aandacht en aanpak zorgen ervoor dat leerlingen met meer zelfvertrouwen hun taken oppakken. Ook buiten de lessen bieden wij hulpprogramma’s aan die helpen de leerproblemen tegen te gaan. Deze hulp bestaat uit (individuele) studiebegeleiding of bijlessen, van de eigen docent of een bijlesdocent. Als we er samen niet uitkomen, schakelen wij in samenspraak met u een specialist in.

De mentor ondersteunt u en uw kind bij de keuze van de vervolgschool en zorgt voor een warme overdracht.

Doorstromen naar het regulier onderwijs
Na de Prebrugklas kan uw kind doorstromen naar de brugklas van het regulier onderwijs.

Doorstromen binnen Winford
Uw kind is natuurlijk ook van harte welkom in onze brugklas. Als een leerling genoeg progressie boekt is instroom in de tweede klas van Winford ook een mogelijkheid.

Winford is een particuliere school, er is geen bijdrage van de rijksoverheid aan Winford. Hieronder staan de schoolgelden voor het schooljaar 2024/2025

Schoolgeld

 • Basisschool €21.900 
 • Pre brugklas en onderbouw klas 1 t/m 3 : €28.300 
 • Examenklas 4 VMBO €30.300 
 • Bovenbouw HAVO (klas 4 en 5 ) €33.200 
 • Bovenbouw VWO (klas 4, 5 en 6) €33.400
 • Extra vak €4.275
 • Toeslag gymnasium €2.100
 • Instapdrempel na herfst €750

  Opmerkingen:
 • Bij volledige betaling voor 1 Juli ontvangen de ouders 4% korting op het schoolgeld
 • Bij volledige betaling voor 24 augustus geldt er geen toeslag of korting
 • Bij betaling in termijnen geldt een toeslag van 3% op het schoolgeld en zijn de betaaldata ongewijzigd: 1 augustus, 15 november en 1 februari

Instroom na start schooljaar

Het is goed mogelijk gedurende het schooljaar in te stromen. Het schoolgeld wordt berekend naar rato van de resterende lestijd plus een klein basisbedrag.

Familiekorting

Indien u meer dan één zoon of dochter bij ons op school heeft, ontvangt u 5% familiekorting over het schoolgeld van het jongste kind.

Winford Beurzenfonds

Stichting Beurzenfonds Winford verstrekt elk jaar enkele studiebeurzen voor Winford-leerlingen. Kijk op de webpagina of u in aanmerking komt voor een beurs.

Definitieve inschrijving

Inschrijving vindt plaats na een positief verlopen aannamegesprek en wordt definitief na het retourneren van de inschrijvingsbrief. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor deze voorwaarden.

Genoemde tarieven zijn exclusief de kosten voor leermiddelen. Deze kosten worden additioneel in rekening gebracht en variëren per klas en niveau.

#tarief #kosten #schoolgeld #ouderbijdrage