Teamleider Nederlandstalige Basisschool

Teamleider Nederlandstalige Basisschool

32 - 40 uur per week
Onderwijsbevoegdheid PO

De Teamleider Basisschool heeft als voornaamste verantwoordelijkheid het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende basisscholen van Winford en het waarborgen van consistentie in beoordeling en onderwijspraktijken over alle Winford-scholen. De teamleider is een cruciale schakel in het streven naar uniformiteit in de onderwijsaanpak en het curriculum.

Winford telt 8 scholen met ieder VO- en PO en 2 tweetalige basisscholen. Elke Nederlandstalige basisschool heeft een lokale coördinator (tevens leerkracht), die hiërarchisch wordt aangestuurd door de schooldirecteur en op inhoud door de Teamleider Basisschool. Op dit moment telt Winford 125 leerlingen, verdeeld over de 8 locaties.

De klassen tellen maximaal 12 leerlingen, die veelal pas in groep 6 of later bij ons op school komen.

Wie zoeken we? Hieronder hebben we een aantal zaken opgesomd, maar wij zoeken een ‘voormalig’ directeur basisschool of een leerkracht die wil door ontwikkelen naar teamleider Nederlandse Basisschool.

Kwalificaties:

Je dient aan te tonen dat je de basiskwalificaties voor schoolleider PO hebt. Ervaring voor de klas is belangrijk, ervaring met leerproblematiek ook.

Taken &Verantwoordelijkheden:

  1. Onderwijskwaliteit verbeteren: De Teamleider Basisschool werkt vanuit een duidelijke ‘Winford visie’ op wat kwalitatief goed onderwijs is. Hij/zij zet op basis van een duidelijke ‘Winford visie’ de koers uit voor de scholen, waarbij innovatie en vernieuwing belangrijke uitgangspunten zijn.  Hij/zij ontwikkelt strategieën en initiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en de consistentie en kwaliteit van onderwijspraktijken te waarborgen.
  2. Curriculumontwikkeling: In nauwe samenwerking met het Managementteam (MT) van Winford stelt de teamleider het curriculum vast en draagt bij aan de vernieuwing en aanpassing ervan.
  3. De Teamleider helpt het team verder professionaliseren, in nauw overleg met de schooldirecteur.  Lesbezoeken en coaching zijn onderdeel van deze taak; de Teamleider voert lesbezoeken uit en beoordeelt de lessen aan de hand van "de 6 rollen van de docent". Daarnaast biedt de teamleider coaching en feedback aan leerkrachten om hun onderwijsvaardigheden te verbeteren.
  4. Ouderbetrokkenheid: De teamleider kan deelnemen aan gesprekken met ouders als de school geen overeenstemming kan bereiken, en fungeert als ondersteuning bij de gesprekkencyclus.
  5. Samenwerking met het MT: De teamleider overlegt regelmatig met het overkoepelende Managementteam van Winford en neemt soms deel aan MT-vergaderingen om de onderwijsdoelen van Winford te bespreken en te bevorderen. Daarnaast is de Teamleider lid van het nieuwe PO MT van Winford.
  6. Coördinatie lesmaterialen: De teamleider overlegt met de scholen over de lesmethodes, inventariseert het en bestelt het bij de verschillende leveranciers.
  7. Organisatie van landdagen: De teamleider bedenkt aan de hand van de thema’s in het jaar workshops die gegeven kunnen worden op de gezamenlijke landdagen.

Interesse? Je kunt via onderstaand formulier direct je CV sturen.

Wij zullen in de week van 13 november 2023 contact opnemen om u over de voortgang van de procedure te berichten. 


Solliciteer direct