Onderwijs en begeleiding

Onderwijs en begeleiding

Wekelijks houden de docenten de vorderingen van de leerlingen nauwgezet bij. Voor de toetsing gebruiken we de toetsen vanuit de methodes waarmee we werken. Daarnaast wordt er drie keer per jaar een toets van het CITO volgsysteem afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke-toetsen, die meten welk niveau uw kind beheerst op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en studievaardigheden.

De thema’s van het middagonderwijs worden afgesloten met een kennistoets en een persoonlijke opdracht van de leerling.

Voor de kleuters maken wij gebruik van de observatielijsten van het volgsysteem KIJK.

Het rapport/portfolio

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport/portfolio mee naar huis. Hierin wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van uw kind voor alle vakken. Dit rapport wordt uitgereikt naast de ontwikkelplannen voor elk kind, die elke 6-8 weken met de ouders besproken worden.

In het rapport vindt u:

  • Cijfers voor de basisvakken taal, spelling, lezen en rekenen.
  • Cijfers en/of een beoordeling van de zaakvakken.
  • Een overzicht van de CITO scores.
  • Een overzicht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind door de docent.
  • Een zelfreflectie van uw kind op zijn/haar sociaal en emotioneel functioneren.
  • Een beschrijving van de leerdoelen waaraan uw kind de komende tijd gaat werken.
  • Een verslag van het rapport/portfoliogesprek dat de docent met uw kind heeft gevoerd.

Wanneer er tussentijds bijzonderheden zijn die u met de leerkracht van uw kind wilt bespreken, kunt u altijd een afspraak maken of bellen met de docent. Omgekeerd zal de docent van uw kind altijd contact met u opnemen als er op school bijzonderheden zijn die directe aandacht vragen.

De entree-toets en de Eind CITO

In groep 7 wordt de Entreetoets van CITO afgenomen. Dit is een overkoepelende toets, die inzichtelijk maakt welke ontwikkelingsgebieden van uw kind nog aandacht behoeven.

In groep 8 doen de kinderen de Eind CITO. Deze toets meet het leerniveau van uw kind en geeft een indicatie voor het vervolgonderwijs. De uitkomst van deze CITO eindtoets, in combinatie met het advies van de groep 8 docent, wordt gebruikt voor de doorstroming naar het Voortgezet Onderwijs.