Terugkerende expatleerlingen

Weer in Nederland naar school

Keert u terug naar Nederland? Bijvoorbeeld voor uw werk als expat. Dan is het kiezen van de goede school waarschijnlijk een van uw prioriteiten. Een lastige keuze waaraan een belangrijke vraag voorafgaat: kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of laat u uw kind in Nederland doorgaan met het internationale curriculum in -meestal- de Engelse taal?

Een Nederlandse of internationale school?

Misschien kiest ervoor om uw kind te laten instromen in het Nederlandse onderwijs. U wilt dat uw kind integreert in de Nederlandse gemeenschap, niet alleen op school, maar ook in de buurt en bij het sporten.
Of twijfelt u of het Nederlandse onderwijs nog wel een optie is? Uw kind is helemaal gewend geraakt aan het internationale onderwijs en de internationale cultuur; wordt de overstap niet te groot? Om een goede keuze te maken, is het verstandig om twee zaken goed mee te wegen:
– het Nederlandse onderwijs bereidt kinderen gerichter voor op een vervolgopleiding op een Nederlandse universiteit/hbo, het internationale onderwijs sluit beter aan bij vervolgonderwijs in het buitenland;
– het internationale onderwijs in Nederland wordt meestal niet vergoed door de werkgever.

Opties bij terugkeer

Wanneer uw kind terugkeert naar het onderwijs in Nederland heeft u op hoofdlijnen de volgende mogelijkheden:
– Nederlandse basis- en middelbare scholen, door de overheid bekostigd;
– internationale privéscholen, meestal met een IB-programma;
– internationaal georiënteerde scholen (IGO), met een hybride bekostiging door overheid en ouderbijdrage, meestal met een IB-programma;
– Nederlandse particuliere scholen, zoals Winford en sinds kort Winford tweetalig basisonderwijs.

Instroom in het Nederlandse basisonderwijs

Instromen in het Nederlandse basisonderwijs is heel goed mogelijk, ook als uw kind nu op een anderstalige school in het buitenland zit. Het is natuurlijk wel een hele stap en hoe de overgang verloopt, is mede afhankelijk van het karakter, de capaciteiten en de leeftijd van uw kind.

Instroom in groep 1 t/m 6

Voor kinderen tot en met groep 6 van het basisonderwijs is de terugkeer naar het Nederlands onderwijs meestal geen probleem. Uw kind heeft tijd genoeg om de Nederlandse taal (weer) helemaal te leren en te wennen aan het Nederlandse onderwijs. Vaak genoeg is de culturele overgang een grotere hobbel, omdat gedrag en omgang in de klas afwijken van wat uw kind en u gewend zijn.

Instroom in groep 7 en 8: extra aandacht

Als kinderen terugkeren in groep 7 of 8 is de overstap minder makkelijk, omdat deze jaren in het teken staan van de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Een kind dat in deze cruciale jaren terugkeert naar Nederland heeft baat bij extra aandacht op zowel cognitief als sociaal gebied. Want een kind dat lekker in z’n vel zit, scoort beter. En u als ouder wilt vanzelfsprekend graag dat uw kind een score op de Centrale Eindtoets van Cito (of een vergelijkbare toets, zoals NIO) haalt, die recht doet aan zijn of haar cognitieve kwaliteiten. Liefst zonder dat uw kind hiermee tijd verliest.

Instroom in tweetalige school: Winford Bilingual primary school (tweetalig basisonderwijs)

Wilt u alle opties openhouden en verhuist u naar Amsterdam, Haarlem of Leiden, dan is Winford Bilingual primary school misschien een goede keuze voor uw kind. Op deze school wordt uw kind voorbereid op een doorstroom naar zowel Engels- als Nederlandstalig middelbaar onderwijs.

Instroom in het Nederlands middelbaar onderwijs vanuit Engelstalig basisonderwijs

Rondt uw kind een internationale Engelstalige basisschool in het buitenland af? Dan heeft u twee mogelijkheden: 
– uw kind in het Nederlandse middelbaar onderwijs laten instromen;
– uw kind Engelstalig middelbaar onderwijs laten volgen op een internationale privéschool of een internationaal georiënteerde school.
Mogelijk is een directe overgang naar het Nederlandse onderwijs een te grote stap. Wij bieden uw kind dan de mogelijkheid om een korte of langere tussenstop te maken op Winford, met extra aandacht voor de Nederlandse taal.

Onze Prebrugklas is speciaal voor kinderen die van de basisschool komen maar nog niet klaar zijn voor het Nederlands middelbaar onderwijs. Ideaal voor kinderen die van een buitenlandse Engelstalige basisschool komen en onvoldoende aanvullend Nederlands onderwijs hebben gehad.

Daarnaast kunnen kinderen die voor langere tijd behoefte hebben aan extra aandacht langer op Winford blijven, bijvoorbeeld de gehele onderbouw, tot en met de derde klas. De overgang naar de bovenbouw op een reguliere Nederlandse school verloopt daarna meestal soepel.

Instroom in het Nederlands middelbaar onderwijs vanuit Engelstalig voortgezet onderwijs

Voor deze leerlingen is de schoolkeuze vaak ingewikkelder. Zij hebben, als puber, hun eigen voorkeur en een terugkeer naar het Nederlandse onderwijs is niet vanzelfsprekend.

Instromen in het Nederlandse voortgezet onderwijs is in principe goed mogelijk, als uw kind het Nederlands goed op peil heeft gehouden. Het beste moment om in te stromen is aan het begin van de middelbare school, vanaf de eerste (brug-)klas. Maar ook in de tweede en derde klas is er nog een goede kans van slagen. Uiteraard spelen de capaciteiten en het karakter van het kind hierbij wel een rol.

Winford biedt maatwerk

Terugkeer naar Nederland is vaak spannend, kinderen moeten hun draai hier weer vinden. De aansluiting tussen het genoten onderwijs en het onderwijs in Nederland is vaak niet naadloos, dus maatwerk is belangrijk. Wij kunnen het hele pakket of enkele vakken afstemmen op de specifieke behoefte van uw kind, versneld of regulier en op elk gewenst niveau. Op Winford doen we alles wat nodig is om een soepele terugkeer te bewerkstelligen.

Is er sprake van een onderwijsachterstand?

Als uw kind een onderwijsachterstand heeft opgelopen, kan Winford veel voor uw kind betekenen op elk moment in het curriculum. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, omdat u thuis niet of weinig Nederlands spreekt. Maar ook bij andere uitdagingen, zoals dyslexie of een aandachtsproblemen kan uw kind baat hebben bij gerichte individuele aandacht.

Internationalisering
Doorstroom
Online lessen

De positieve, stimulerende sfeer op Winford zelf ervaren?